Polityka prywatności

KLAUZULA RODO

RESTAURACJA DZIKA ŚWINIA, ul. Królowej Jadwigi 9, 32-600 Oświęcim gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które jej powierzasz, poprzez zastosowanie zabezpieczeń gwarantujących ich poufność i ich właściwe wykorzystanie.

Jednocześnie korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego dzikaswinia.eu akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów i partnerów handlowych.

Serwis dzikaswinia.eu ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

Na podstawie uzyskanych informacji w wyjątkowych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które zostają ujawnione osobom trzecim. Zawierają one zazwyczaj informacje o oglądalności danego serwisu. Nie zawierają one jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych jednostek korzystających z usług naszego serwisu.

Czasami RESTAURACJA DZIKA ŚWINIA organizuje konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe. Używamy ich w następującym celu:

  • do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów;
  • do nawiązania z użytkownikami kontaktu, w sytuacji kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody).

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku twardym Twojego komputera, w zależności od ustawień. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w tym również naszego.

Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki cookies przechowuje się na komputerach użytkowników m. in. w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • dopasowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, zwiększając przez to funkcjonalność odwiedzanych serwisów internetowych;
  • tworzenia statystyk oglądalności;
  • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej odpowiadającej zainteresowaniom danego użytkownika;
  • zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Całkowite wyłączenie możliwości przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera, może spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych usług naszego serwisu internetowego, a także może znacząco wpłynąć na jakość wyświetlanej zawartości, bądź uniemożliwić zobaczenie niektórych treści.

RESTAURACJA DZIKA ŚWINIA chętnie rozpatrzy wszelkie opinie i uwagi swoich użytkowników dotyczące ochrony informacji. Uwagi te prosimy kierować na adres poczty e-mail: restauracja@dzikaswinia.eu, bądź też pisemnie na adres: RESTAURACJA DZIKA ŚWINIA, ul. Królowej Jadwigi 9, 32-600 Oświęcim.

REGULAMIN „KARTA STAŁEGO KLIENTA” W RESTAURACJI „DZIKA ŚWINIA” W OŚWIĘCIMIU:

1. Organizatorem programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest Restauracja „DZIKA ŚWINIA” mieszcząca się w Oświęcimiu przy ulicy Królowej Jadwigi 9, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania „KARTY STAŁEGO KLIENTA” oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w Restauracji „DZIKA ŚWINIA” oraz na stronie internetowej: www.dzikaswinia.eu
4. Program „KARTA STAŁEGO KLIENTA” przeznaczony jest dla Klientów Restauracji „DZIKA ŚWINIA” w Oświęcimiu.
5. Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inna osobę. Prawa wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
7. Warunkiem przystąpienia do programu jest skorzystanie z usług Restauracji „DZIKA ŚWINIA” → za każde jednorazowe zamówienie za min. 50 zł Uczestnik otrzymuje pieczątkę na KARCIE KLIENTA. Zebranie 12 pieczątek upoważnia Uczestnika do odbioru KARTY STAŁEGO KLIENTA, która przyznaje na stałe rabat w wysokości 10% od cen regularnych. Rabat ten nie dotyczy ofert promocyjnych oraz imprez okolicznościowych. Przy czym termin od uzyskania pierwszej pieczątki do terminu uzyskania dwunastej pieczątki nie może być dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Oznacza to, iż Uczestnik ma rok na zebranie dwunastu pieczątek niezbędnych do wydania KARTY STAŁEGO KLIENTA.
8. Karty są wydawane aż do wyczerpania limitu kart.
9. Do uczestnictwa w programie „KARTA STAŁEGO KLIENTA” uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
10. Uczestnik jest premiowany za korzystanie z usług w Restauracji „DZIKA ŚWINIA”: za każde zamówienie otrzymuje 1 pieczątkę. Dotyczy to zarówno dań jak i napojów.
11. Zbieranie pieczątek jest możliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik okaże KARTĘ KLIENTA.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
13. Organizator może wykluczyć Klienta z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ten nie przestrzega zasad Regulaminu Programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA”.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie.
15. W przypadku wprowadzenia zamian, o których mowa w pkt. 14 Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej: www.dzikaswinia.eu
16. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
17. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie KARTY KLIENTA, na której zbiera się 12 pieczątek oraz KARTY STAŁEGO KLIENTA upoważniającej do stałego rabatu w wysokości 10% – z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
20. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
21. Administratorem Państwa danych osobowych jest FUERTE INVESTMENTS SP. Z O.O.
z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Stolarska 5, NIP: 5492449368; KRS 0000707728.
• Państwa dane są przechowywane w restauracji DZIKA ŚWINIA – Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 9 – do wglądu.
• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
• Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z programem promocji „KARTA STAŁEGO KLIENTA” restauracji „DZIKA ŚWINIA” w Oświęcimiu.
• Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” restauracji „DZIKA ŚWINIA” w Oświęcimiu.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Drodzy Goście!

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju uprzejmie prosimy, aby przed wejściem zapoznali się Państwo z wywieszonymi zasadami przebywania w restauracji. Dbajmy o siebie nawzajem!

 

Serdecznie zapraszamy,

TEAM DZIKIEJ ŚWINI